Làm thế nào để thêm phương thức thu tiền và trả tiền?