با کد تایید ایمیلی که دریافت نشده، چگونه برخورد کنیم